Tingimused


1. Kasutustingimustes kasutatavad mõistedKaupmees – Isik, kelle Kaupa või Teenust müüb Top1.

Teenus – Kodulehel Top1 poolt müüdav(-ad) teenus(-ed).

Kaup – Kodulehel Top1 poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad).

Kasutaja – Top1 teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud Kodulehel ja/või ostab Kodulehe kaudu Top1 Kaupu või Teenuseid. Kasutaja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja. Registreeritud kasutajaks loetakse Kasutaja, kellel on Top1 Kodulehel kasutajakonto.

Kasutustingimused – Kodulehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele Kodulehel viibivatele ja Kodulehe kaudu oste sooritavatele isikutele.

Koduleht – Internetikeskkond www.top1.ee ja/või selle alalehed.

Müügileping – Kodulehe (Top1) kaudu Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitav leping Kauba või Teenuse ostu kohta. Müügilepinguks loetakse käesolevate tingimuste tähenduses ka teenuse osutamise lepingut.

Müügilepingu kinnitus – Kodulehe poolt e-posti ja/või SMSi teel Kasutajale väljastatav kinnitus Top1 ja Kasutaja vahel Müügilepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.

Müügilepingu tingimused – Top1 ja/või Kaupmehe poolt määratud ja Müügilepingus märgitud tingimused (s.h Kauba või Teenuse hind, omadused, makse- ja transporditingimused jms).

Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

Top1 – DPS Trading Group OÜ, asukoht Pae 1, 11411 Tallinn, registrikood 14048832.

 

Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.


 


2. Kasutustingimuste kehtivus ja kohaldamine


 


2.1. Kasutustingimused hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse või asub Kodulehte muul viisil kasutama.


2.2. Kasutustingimused kehtivad vastavalt õiguste iseloomule Top1.ee veebipoes, Kasutaja ja/või Kaupmehe vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Kodulehe (sh tootearvustuse, foorumi, blogi jms) kasutamisega. Kodulehe kasutamise all mõeldakse eelkõige kauplemiskeskkonna funktsioonide kasutamist Kaupade või Teenuse ostmiseks Top1-lt või Kaupade ja Teenustega tutvumist Kodulehe vahendusel.


2.3. Kasutustingimused kohalduvad kõikidele Kodulehe kasutajatele ja Kaupmeestele.


2.4. Kasutajal ei ole kohustust ennast Kodulehel registreerida, kuid Top1-l on õigus pakkuda registreerunud Kasutajatele soodsamaid tingimusi Kodulehe kaudu ostude sooritamisel või teha registreeritud Kasutajatele mõeldud sooduskampaaniaid.


2.5. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja, Top1 ja Kaupmehe vahelisi suhteid Transporditingimused , Maksetingimused ning Privaatsus- ja Andmekaitsetingimused , mis kõik loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks, ning väljakujunenud headeks tavadeks.


2.6. Täpsed makse- ning transporditingimused määratakse enne Müügilepingu sõlmimist Top1 ja/või Kaupmehe poolt, mis tähendab, et iga Müügilepingu puhul ei pruugi kõik punktis 2.5. viidatud tingimustes näidatud viisid olla kasutatavad (nt mõni tarneviis ei pruugi olla teostatav). Vastav teave avaldatakse Kasutajale enne Müügilepingu sõlmimist.


 


3. Top1 roll ja vastutus


 


3.1. Top1 võimaldab Kasutajatel kasutada Kodulehte Top1-ga Müügilepingu sõlmimiseks ning Kaupmeestel oma Kaupade ja/või Teenuste müümiseks. Müügilepingu täitmise eest vastutab Top1. Kaupade ja Teenuste informatsiooni õigsuse, Kauba olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste, garantii, Teenuste osutamise jms eest vastutab Top1. Kaupmees ei ole ega muutu ühelgi tingimusel Top1 ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingu pooleks, aga vastutab Kaupasid või Teenuseid puudutava info ja Müügilepingu täitmisega seonduva riski või kohustuse eest.


3.2. Top1 ei taga, et kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega ja seadmetega.


3.3. Top1-l on õigus seada piiranguid teatud Kaupade või Teenuste müügile (näiteks kehtestada piirang, et teatud Kaupu või Teenuseid saavad osta ainult registreeritud Kasutajad).


 


4. Müügilepingu sõlmimise protsess ja ostuhinna deponeerimine


 


4.1. Kaupade või Teenuste kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse Top1 poolse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks, va juhul kui Külastaja pidi aru saama, et tegemist on veaga (näiteks ilmselgelt vale müügihind jms).


4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade või Teenuste väljavalimist (ostukorvi lisamist) nõutavad andmed ning kinnitab lepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“. Müügileping loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamisega Kasutaja poolt. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Kasutajal kokkuleppel Top1-ga võimalik Müügilepingut muuta (nt osade Kaupade või Teenuste ostmisest loobuda, muuta transpordiviisi või maksetingimusi).


4.3. Top1-l on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa. Kui selline summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks väiksema summa ulatuses.


4.4. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Top1 serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja või Kaupmehe veebisirvija või arvuti vms seadme ajale.


4.5. Kui Müügilepingu tingimusi on kokkuleppel Top1-ga muudetud pärast esialgse Müügilepingu sõlmimist, kehtivad Kasutaja suhtes uue kokkuleppe järgsed Müügilepingu tingimused. Top1-l on õigus keelduda Müügilepingu muutmisest.


4.6. Pärast Müügilepingu sõlmimist deponeerib Kasutaja pangalingi, arve või krediitkaardi vahendusel Top1 arveldusarvele kindlaksmääratud ostuhinna, kui kokku ei ole lepitud tasumises osade kaupa, lunamaksega või järelmaksuga (vt Maksetingimused).


4.7. Top1-l tekib kohustus tellimuse täitmiseks, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt punktile 4.6. deponeerinud (v.a järemaksu korral, kus Top1-l tekib kohustus pärast järelmaksulepingu sõlmimist). Kui Kasutaja on kohustatud ostuhinna deponeerima, kuid ei tee seda selleks ettenähtud tähtaja jooksul, ei teki Top1-l kohustust Müügilepingut täita.


4.8. Kasutajal on õigus nõuda Top1-lt arve väljastamist nii elektrooniliselt kui paberil, kui kogu ostuhind on tasutud ja kui Top1 ei näe arve väljastamisele ette konkreetset viisi. Kui arvel märgitud ostuhind ei vasta Müügilepingu kinnitusel märgitule, on Kasutajal õigus nõuda Müügilepingu kinnitusele vastavat arvet, va juhtudel kui Müügilepingusse märgitud vale ostuhind on sinna tekkinud Top1 süsteemide tehnoloogilise vea tõttu, millisel juhul on Top1-l õigus Müügitehingust taganeda. Top1 väljastab arveid paberil vaid Kasutaja nõudmisel.


4.9. Pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna täielikku või osalist deponeerimist vastavalt punktidele 4.6. (v.a. lunamakse ja järemaksu korral) väljastab Top1 e-posti ja/või mobiilsõnumi vahendusel Kasutajale Müügilepingu kinnituse. Müügilepingu kinnitusele märgib Top1:


 • Müügilepingu numbri
 • Kaubakoodi
 • Top1 rekvisiidi ja kontaktandmed
 • Kauba kätttetoimetamise aadressi

 


5. Kaupade ja Teenuste ning täiendavate teenuste hinnad


 


5.1. Kodulehel müüdavate Kaupade ja Teenuste hinnad on toodud eurodes ja hõlmavad kõiki seadusest tulenevaid makse, kuid ei sisalda transpordikulu. Transpordikulu on eraldi välja toodud “Kassas”.


5.2. Top1-l on õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba või Teenuse hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil va juhtudel kui Kauba või Teenuse vale hind avaldati Kodulehel tehnilise vea või rikke tõttu.


5.3. Järelmaksulepingu vormistamisel võib Kauba või Teenuse hinnale olla lisatud lepingutasu ja teatud intressiprotsent vastavalt järelmaksuteenust pakkuva krediidiasutuse kehtivatele tingimustele. Järelmaksu tingimustega saab tutvuda lehel Maksetingimused.


5.4. Tarbija poolt Järelmaksulepingust taganemisel 14-päevast taganemisõigust kasutades maksab Tarbija krediidiandjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest arvates tagasi krediidi põhisumma ja põhisummalt alates krediidi kasutusse võtmisest kuni põhisumma tagasimaksmiseni kokkulepitud intressi. Taganemise korral ei ole krediidiandjal õigust nõuda tarbijalt muid hüvitisi kui krediidiandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatuid tasusid. 


5.5. Transpordi hind kuvatakse Kasutajale pärast kohaletoimetamisviisi (Transporditingimuse) valikut ning märgitakse ka Müügilepingu kinnitusele.


5.6. Transporditingimused ja nende hinna määrab Top1 või Kaupmees, kes vastutavad esitatud andmete õigsuse eest.


5.7. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Kasutaja soovib Kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.


 


6. Teenuse osutamine ja Kaupade kättetoimetamine


 


6.1. Kasutaja saab Kauba kätte vastavalt Müügilepingu sõlmimisel valitud Transporditingimusele. Kui Kasutaja on ostnud Teenuse, siis lepib ta Teenuse osutamise aja kokku Top1-ga kontakteerudes või Kodulehe vahendusel. Kaupmehel on kohustus pakkuda Kasutajale välja vähemalt kolm erinevat aega enne Teenuse kasutamise lõpptähtaja saabumist, kui Teenuse kasutamine eeldab aja broneerimist ja see on kooskõlas Teenuse olemusega. Pärast Teenuse kasutamise lõpptähtaja saabumist kaotab Kasutaja õiguse Teenuse osutamist ja raha tagastamist nõuda, v.a kui Top1-ga või Top1 vahendusel Kaupmehega ei lepita kokku teisiti.


6.2. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt Müügilepingule tasunud. Tarneaeg võib edasi lükkuda Müügilepingu sõlmimise ja ostuhinna laekumise vahele jäävate päevade võrra.


6.3. Top1-l on õigus tarneaega pikendada kuni 7 tööpäeva võrra, kui esinevad objektiivsed, Top1-st sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel, või b) pikemalt kui 7 tööpäeva, kui Top1 ja Kasutaja on tarneaja pikendamises kirjalikult või telefoni teel kokku leppinud.


6.4. Top1 kohustub Kasutajat teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest hiljemalt 24 tunni jooksul pärast informatsiooni ilmnemist.


6.5. Juhul kui Kasutaja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu (s.h punktis 6.3 nimetatud tarneaja edasilükkamise tõttu) huvi Kauba ostmise vastu, on tal õigus esitada avaldus Müügilepingust taganemiseks. Taganemise korral tagastatakse Kasutaja poolt Müügilepingu alusel tasutud summa (sh. postikulu) 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.


6.6. Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab Top1. Top1 ei vastuta Kaupade kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.


6.7. Kauba Kasutajale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Kasutajale endale või tema esindajale. Muuhulgas (ja arvestades Kasutustingimustes toodud erilisi piiranguid) loetakse esindajaks Kasutaja elu- või asukohas asuvad isikud, kes Kaubad vastu võtavad. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise vastutus läheb Kasutajale üle Kauba üleandmise hetkel.


6.8. Kui Kaup toimetatakse Kasutajani kulleri vahendusel, siis antakse Kaup Kasutajale üle koos saatelehega. Kui Kaubal esineb (väliseid) vigastusi, on Kasutajal õigus Kaupa mitte vastu võtta ja märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehte kinnitab Kasutaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (Kaubal ei ole väliseid vigastusi). Kuller toimetab kauba Kasutaja (Ostja) märgitud kohaletoimetamisaadressi välisukseni.


6.9. Kauba tarneaeg ja tarneviisid on märgitud Kodulehe tootelehel või kassas.


 


7. Tarbija taganemisõigus


 


7.1. Tarbijast Kasutajal on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda. Juhul, kui Kaup Kasutajale ei sobi, on Kasutajal õigus 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud Kaup Top1-le tagastada (võlaõigusseaduse § 56 lg 1). Kaup peab olema kasutamata ja korrektselt originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema täidetud kirjalikult Tagastuste vormi all (Lehekülje jaluses ‘’Tagastused’’) tähtaja (so 14 päeva) jooksul alates Kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimused ja kergestiriknev kaup, vt p 7.5 ja 7.6). Punkt 7. kehtib ainult füüsilisest isikust kasutajale. Juriidlistele isikute poolt Kodulehel sooritatud ostu puhul Kauba tagastamist ei võimaldata. Taganemise avaldus.


7.2. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud ning Kaubal ei esine puudusi, on Top1-l õigus Kasutajalt nõuda Kauba tagastamise transpordikulu hüvitamist vastavalt tagastamise teenust osutava transpordiettevõtte (nt Omniva, SmartPost jne) hinnakirja alusel. Top1 ei kanna kliendi tagasisaatmiskulusid.


7.3. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kasutaja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Kasutaja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Kaupmehele õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kasutaja ja Kaupmehe vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.


7.4. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Top1 Müügilepingu kinnitusel märgitud ja/või Kasutaja poolt tasutud ostuhinna ja Kauba saatmise transporditasu 14 päeva jooksul peale taganemisavalduse esitamist, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup Top1 lattu.


7.5. Top1 jätab endale õiguse mitte tühistada Kasutaja tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud Kaupa juhul, kui tegemist oli Kasutajale spetsiaalselt valmistatud eritellimusega. Eritellimuseks loetakse:


7.5.1. tellimusi, mis on täidetud lähtuvalt Kasutaja erisoovist (joonisest, edastatud mõõtmetest)


7.5.2. tootjalt spetsiaalselt Kasutaja jaoks tellitud eriviimistlusega Kaubad, mida ei esine Kodulehe standardvalikus (kattematerjalid, värvid, kangad, peitsid jm viimistlused)


7.5.3. hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kasutaja poolt


7.5.4. tellimusi, kui Kodulehel eksponeeritud Kaubal on selgelt ja loetavalt väljendatud, et antud toodet valmistatakse Kasutajale eritellimusel ja seda Kaupa pole võimalik tagastada


7.6. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kui kaup on kasutatud, siis Top1 juhindub mõistliku kasutuse põhimõttest. Kasutajal tuleb ostetud kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kaubal peavad olema kõik tehase kleebised ning seerianumber, samuti peab tagastamisel olema originaalpakendil alles tehase kleebised ja seerianumbrid.


7.7. Top1-l ei ole kohustust võtta tagasi kergestiriknevaid Kaupu (toiduained, lilled jms); kosmeetikat ja nahahooldustooteid; augustatud ehted, perioodiliselt ilmuvaid trükiseid, ilutulestikurakette jms tooted. Top1-l ei ole kohustust tagasi võtta järgmisi Kaupu, kui nende pakend on avatud: pesu, sukad, ujumisriided, audio- ja videosalvestised, tarkvara, parfüümid ja muud kosmeetikatooted. Samamoodi ei ole Top1-l kohustust tagasi võtta liimitud ja kokkupanduid mööbliesemeid. Kaubaga tutvumine ei tähenda selle kokkupanekut. Kaubaga tutvumine tähendab materjalide ja värvidega tuvumist.


 


8. Kauba garantiitingimused ja pretensioonide esitamine


 


8.1. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii või pretensiooni esitamise õigus seaduse mõistes, kohustub Top1 (sealhulgas Kaupmees) garantii- ja pretensiooni esitamise tingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama, asendama või tagasi võtma.


8.2. Sõltumata garantii olemasolust on Tarbijast Kasutajal õigus Top1-le (sealhulgas Top1-l Kaupmehele) esitada Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud pretensioone kahe aasta jooksul arvates Kauba kättesaamisest (VÕS § 218 lg 2). Kui Kaup on müüdud Tarbijale, siis kuue esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama majandus- ja kutsetegevuses tegutsev Top1. Top1-l on õigus delegeerida defekti väljaselgitamine edasi Kaupmehele. 


8.2.1. Kauba puuduse ilmnemisel peab Tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul peale defekti ilmnemist Top1-te teavitama esitades selle kohta pretensiooni. (VÕS § 220 lg 1).


8.2.2. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Tarbijale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud Top1 (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Top1 üksnes juhul, kui Tarbija pretensioon oli õigustatud.


8.3. Kauba defekti ilmnemisel kohustub Kasutaja koheselt (vt punkt 8.4.) teavitama Top1-te probleemist e-posti teel ning esitama kirjalikult pretensiooni või järgmise informatsiooni:


8.3.1. nimi ja kontaktandmed;


8.3.2. Kauba defekti ja/või puuduse kirjelduse ja nõude;


8.3.3. Lisama fotod, kui defekt või puudus on silmaga nähtav;


8.3.4. Müügilepingu number.


8.4. Teavitus (pretensioon) peab olema saadetud kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Kasutaja õiguse nõuda Top1-lt või Kaupmehelt Kauba parandamist või väljavahetamist.


8.5. Top1 kohustub vastama Tarbija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul (TKS § 19 lg 6).


8.6. Puudusega Kauba või selle detaili asendamise korral on Top1-l õigus nõuda Kasutajalt puudusega Kauba või Kauba detaili tagastamist.


8.7. Kaupmehe ja/või Top1 poolt antav müügigarantii ei kata toote vea või kahjustuse poolt põhjustatud otseseid ega kaudseid kahjusid, kaotusi ega ebameeldivusi. Garantii ei kompenseeri Kauba teeninduspunkti viimist või transportimisest tulenevaid kulutusi. Juhul kui DPS Trading Group OÜ organiseerib kauba transporti kliendi juurest kauba tagastamiseks, ekspertiisi viimiseks, vea tuvastamiseks või hooldusesse viimiseks ise, siis peab kaup olema kliendi poolt eelnevalt pakendatud originaal pakendisse või pakendatud (pakendamisega seotud kulud on kliendi kanda) selliselt et kaup ei saaks transpordil vigastada. Samuti peab kaup olema kullerile üleandmiseks kättesaadav kliendi välisukse juurest ning vajadusel peab klient organiseerima kauba üleandmise kullerile.  Garantii otsuse teeb Top1 kuni 14 tööpäeva jooksul alates Kauba teeninduspunkti jõudmisest.


8.8. Kui Kasutaja nõuab Kauba parandamist ja nõue on põhjendatud, kuid Top1 ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Kasutaja Kauba ise parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ning nõuda Top1-lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.


Andmed:

DPS Trading Group OÜ


 • Reg. nr: 14048832
 • KMKR nr: EE101888532
 • Aadress: Pae 1, Tallinn, 11411, Harju maakond


Pangakontode numbrid:


 • SEB Pank: EE831010220259506222
 • Swedbank: EE482200221064557828
 • LHV: EE987700771002026670
 • Nordea: EE421700017004292247


Telefon: +372 6 210 111

E-mail: info@top1.ee

Kodulehekülg: www.top1.ee


Kontor avatud: E-N 10:00-16:00